Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và các Chỉ thị số 28, số 30, số 33-CT-TW của Ban Bí thư khóa XII tại Bệnh viện ĐK tỉnh Vĩnh Phúc
Thực hiện Kế hoạch số 119-KH/TU, 120/KH-TU ngày 13/5/2019 của Ban thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên về việc tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền Nghị quyết 35/NQ-TW và các Chỉ thị số 28-CT/TW, Chỉ thị số 30-CT/TW, Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII. Ngày 20/6/2019, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết và các Chỉ thị cho toàn bộ đảng viên thuộc Đảng bộ Bệnh viện .