Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2018
Kiểm tra, đánh giá công tác y tế là công việc định kỳ hàng năm của ngành y tế để kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động chuyên môn, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh của bệnh viện. Đồng thời đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, làm cơ sở xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện.