THÔNG BÁO: Về việc tạm dừng hoạt động khoa Thận nhân tạo trong thời gian di chuyển khoa Thận nhân tạo về hoạt động tại vị trí được đầu tư xây dựng mới