Nơi “thử lửa” của chiến sĩ áo trắng tỉnh Vĩnh Phúc
Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc được gọi là “nơi thử lửa của chiến sĩ áo trắng”. Khó khăn càng lớn thì tinh thần quyết tâm càng cao. Tại đây, họ đang dốc sức ngày đêm bảo vệ thành trì y tế tỉnh nhà vì sức khoẻ, bình an của nhân dân và một ngày mai sạch bóng “giặc COVID-19”.