Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc chú trọng công tác xây dựng Đảng để phát triển chuyên môn
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Mỗi Đảng phải có một số lượng Đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức Đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ Cộng sản tham gia gánh vác... Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển Đảng”.