Thư ngỏ: Về sự cố gián đoạn hoạt động đăng ký khám bệnh sáng ngày 4/5/2023