Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc: quyết tâm triển khai thành công hồ sơ bệnh án điện tử
Ngày 17/11/2023, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thành lập Hội đồng thẩm định gồm 18 thành viên để tiến hành thẩm định, đánh giá điều kiện triển khai bệnh án điện tử (EMR).