Tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng văn hóa giao tiếp và ứng xử
Thực hiện Quyết định 1251/ QĐ-BYT ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.