Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
Trong 2 ngày 27 - 28/3/2021 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kết nối với Hội nghị trực tuyến toàn quốc.