Bản lĩnh, tinh thần cống hiến của thầy thuốc Vĩnh Phúc trong đại dịch Covid-19
Suốt từ năm 2020 đến nay, đội ngũ cán bộ y tế tỉnh Vĩnh Phúc tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với một tinh thần cống hiến hết mình, xung phong tình nguyện đến những nơi khó khăn, nguy hiểm nhất để điều trị, chăm sóc bệnh nhân.